Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

 

«Часопис соціально-економічної географії»

 

 

АНКЕТА РЕЦЕНЗЕНТА

 

Назва статті

 

 

 

 

 

 

1

Чи відповідає зміст статті тематиці видання?

Так

Частково

Ні

2

Чи відповідає назва статті її змісту?

Так

Частково

Ні

3

Чи важливі та актуальні питання висвітлюються у даній статті?

Важливі

Стандартні

Неважливі і нецікаві

4

Чи відповідає структура статті вимогам до матеріалів, що публікуються у фахових та міжнародних виданнях?

Так

Частково

Ні

5

Чи достатньо глибоко проаналізовано наукову літературу та інші джерела за тематикою дослідження?

Наукову літературу проаналізо-вано детально

Аналіз наукової літератури поверховий

Відсутній аналіз наукової літератури за тематикою дослідження

6

Чи є виклад матеріалу статті логічним, послідовним і зрозумілим?

Так, викладено логічно і

послідовно

Викладено логічно і послідов-

но, але є незрозумілі місця

Читається важко, багато

складних для розуміння

літературних конструкцій

7

Чи містить стаття елементи наукової новизни?

Так

Частково

Ні

8

Чи є використані методи дослідження адекватними і достатніми для даної тематики?

Так

Частково

Ні

9

Чи є результати дослідження достовірними та обґрунтованими?

Так

Частково

Ні

10

Чи є висновки, наведені у статті, правильними і логічно обґрунтованими?

Так

Частково

Ні

11

Чи існує потреба зміни обсягу статті?

Збільшити

Ні

Зменшити

12

Чи розкриває анотація та реферат зміст основних результатів дослідження?

Так

Частково

Ні

13

Чи відповідають ключові слова змісту статті?

Так

Частково

Ні

14

Чи є доречними наведені у статті ілюстрації (таблиці, рисунки, фото тощо)?

Розширити

Припустимі

Скоротити, правити

15

Чи є список використаних джерел достатнім, актуальним та відповідним тематиці?

Розширити

Припустимі

Скоротити

16

Чи відповідає оформлення списку використаних джерел вимогам?

Відповідає повністю

Відповідає частково

Зовсім не відповідає

17

Чи відповідає загалом оформлення статті вимогам?

Так

Частково

Ні

18

Стиль і грамотність мови статті

Висока

Середня

Низька

19

 

 

Висновок щодо придатності статті

до публікації

а) придатна в існуючому вигляді

б) придатна з незначними змінами

в) придатна після доопрацювання

г) непридатна (підкресліть потрібний варіант)

- не відповідає тематиці видання

- неадекватна методика дослідження

- недостатнє теоретичне / емпіричне обґрунтування результатів

- інше (вказати)

20

Чи потребує стаття у випадку варіантів б) і в)

нового рецензування після доопрацювання?

Так

Ні

 

Додатковий коментар, в т.ч. можливі рекомендації автору щодо доопрацювання статті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент:

(науковий ступінь, вчене звання,

посада, місце роботи)                                             (підпис)                                 (ініціали, прізвище)

«___________________  _________ р.