Порядок рецензування статей у журналі «Часопис соціально-економічної географії»:

 

1. Рецензування (експертиза) наукових статей здійснюється з метою підтримки високого наукового і теоретичного рівня журналу «Часопис соціально-економічної географії» та вибору найбільш цінних і актуальних наукових праць.

2. Журнал «Часопис соціально-економічної географії» практикує подвійне «сліпе» рецензування:

- рецензент не знає особистої інформації автора / авторів;

- автор / автори не знають особистих даних рецензента.

3. Наукові статті, подані до редакції, підлягають початковому контролю за повнотою та правильністю їх оформлення та дотриманням вимог до рукопису, викладених на сайті.

4. Первинну експертизу наукової статті здійснює головний редактор.

5. Головний редактор призначає рецензента зі складу редакційної колегії, та зовнішнього рецензента, які є компетентними у відповідному науковому напрямі.

Рецензенти (як члени редакційної колегії, так і зовнішні) повинні бути відомими фахівцями за тематикою поданого рукопису і мати публікації у галузі досліджень (бажано протягом останніх 5 років).

6. Після експертної оцінки наукової статті рецензент може:

- рекомендувати статтю до публікації;

- рекомендувати статтю до публікації після доробки автором, враховуючи висловлені коментарі та побажання;

- не рекомендувати статтю до публікації.

Якщо рецензент рекомендує статтю до публікації після доробки автором, з урахуванням коментарів, або не рекомендує статтю до публікації, в рецензії має бути зазначена причина такого рішення.

При рецензуванні редактор рекомендує використовувати розроблену стандартну анкету, яка доступна на сайті журналу.

7. При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:

- звернути особливу увагу на актуальність піднятої у статті наукової проблеми;

- охарактеризувати теоретичну та практичну цінність проведеного дослідження;

- визначити правильність заданих математичних розрахунків, графіків, креслень;

- оцінити, як висновки автора стосуються існуючих наукових концепцій;

- визначити дотримання авторами правил наукової етики, правильність посилання на літературні джерела.

Необхідним елементом рецензії має бути оцінка рецензентом особистого внеску автора у вирішення розглянутої проблеми.

Доцільно у рецензіях відзначати відповідність стилю, логіку та доступність наукового викладу, а також зробити висновки про достовірність і обґрунтованість висновків автора (авторів) у цій статті.

8. Наукові статті можуть надсилатися для подальшого рецензування, якщо:

- недостатня кваліфікація рецензента у питаннях, що розглядаються в науковій статті;

- недостатньо високий рівень первинних експертних оцінок;

- гостра полеміка положень, висловлених у науковій статті.

9. Оформлена рецензія надсилається редактору електронною поштою у вигляді сканованої копії. Редакція надсилає авторам (без назви, щоб не розголошувати дані рецензента) копії рецензій або мотивовану відмову редакції опублікувати цей конкретний рукопис.

Період рецензування становить до чотирьох тижнів. Після одержання авторами рецензій їм відводиться до чотирьох тижнів для усунення недоліків, висловлених у коментарях рецензентів та редакторів.