«Часопис соціально-економічної географії» приймає до друку матеріали обсягом понад 20 друкованих сторінок до рубрики «Горизонти науки», понад 15 сторінок до рубрики «Наукові повідомлення», до 5 сторінок до рубрики «Рецензії», до 3 сторінок до рубрики «Постаті», до 1 сторінки до рубрик «Хроніка» та «Ювілеї». 

Згідно з вимогами ДАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися з таких розділів:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Згідно з вимогами, що висуваються до наукових видань міжнародного рівня, статті мають містити глибокий аналіз попередніх досліджень, а не лише перелік науковців та їх науковий доробок за даною тематикою;

3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

4) формулювання мети статті (постановка завдання);

5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Вимоги до оформлення статті: Текстовий редактор Microsoft Word. Всі поля по 20 мм, формат 210x297 мм, шрифт Times New Roman 14 пт, інтервал 1,5. Для статті необхідно вказати УДК (ліворуч), а праворуч на тому ж рядку – ім'я та прізвище автора. Нижче вказується науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, поштова адреса установи з індексом, e-mail, ORCID ID автора. Після цього з нового рядка посередині великими буквами наводиться заголовок статті.

Під заголовком з абзацу наводиться анотація статті (не менш як 1800 знаків) та ключові слова (5 – 8 слів чи словосполучень) українською мовою (шрифт 10 пт, курсив).     

Після анотацій подається ім`я та прізвище автора, назва статті, реферат та ключові слова англійською мовою (шрифт 10 пт, курсив).

Вимоги до реферату: обсяг не менше 1800 знаків; інформативність (не містити загальних речень); оригінальність (не бути калькою анотації українською мовою); змістовність (відображати головний зміст статті та результати досліджень); структурованість (відповідати логіці опису результатів у статті).

Нижче наводиться текст статті. Таблиці та рисунки мають бути розміщені у тексті статті. Заголовки таблиць і рисунків необхідно наводити українською і англійською мовами.

Список використаних джерел подається в кінці статті в алфавітному порядку і оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015. До списку обов’язково повинна бути включена література за останні п’ять років. 

Нижче подається перелік посилань (References(кирилиця транслітерується в латиницю) та його переклад англійською мовою, його необхідно оформляти згідно міжнародного бібліографічного стандарту APA (Americаn Psychological Association).

Посилання на джерела слід давати у прямокутних дужках [ ] із зазначенням порядкового номера, а в окремих випадках і сторінок. 

Автори подають окремим файлом особисті дані українською та англійською мовами: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, поштова адреса установи з індексом, контактний телефон, e-mail, ORCID ID.

Рукописи, що не оформлені належним чином, не приймаються до публікації.

Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

Дедлайн прийому статей

№ 1 поточного року – до 15 квітня 

№ 2 поточного року – до 15 жовтня.